Transitieagenda's: op weg naar een circulaire economie

Nederland Circulair in 2050

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 dat het kabinet in september 2016 heeft gelanceerd, zijn vijf sectoren/ketens aangewezen. Met deze groepen kunnen en willen we grote stappen zetten op weg naar een circulaire economie:

  • Biomassa en voedsel
  • Kunststoffen
  • Maakindustrie
  • Bouw
  • Consumptiegoederen

Hoe pakken we het aan?

Voor elk van de hierboven genoemde ketens/sectoren is een zogenaamd transitieteam samengesteld. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende partijen die het Grondstoffenakkoord hebben ondertekend. Deze transitieteams zijn verantwoordelijk voor het opstellen van vijf transitieagenda’s. In de transitieagenda’s maken we afspraken over:

  • Ontwikkelrichtingen voor 2021, 2025 en 2030 (concreet, haalbaar en ambitieus). Deze vormen de basis voor de volgende (deel)agenda’s:
  • een Actieagenda waarin enkele innovatieve projecten geselecteerd worden, waarbij we focussen op impact;
  • een Kennisagenda waarin we nieuwe kennis- en onderzoeksvragen formuleren, en de juiste indicatoren ontwikkelen die de voortgang kunnen monitoren;
  • een Sociale agenda waarin de effecten van de transitie op de arbeidsmarkt worden uiteengezet en een ontwikkeling van nieuwe, meer circulaire, bedrijfsmodellen wordt geïnitieerd;
  • een Investeringsagenda die er toe bijdraagt om financiële belemmeringen weg te nemen en te komen tot sluitende en financierbare circulaire business cases.

Hiermee willen we de omslag naar een circulaire economie versnellen. Denk bij die versnelling bijvoorbeeld aan het aanpassen van de wet- en regelgeving, aan slimme marktprikkels of aan het stimuleren van circulair gedrag bij consumenten en producenten. Het is belangrijk dat de verschillende projecten en acties die in deze transitieagenda’s worden genoemd daadwerkelijk bijdragen aan een circulaire economie. Daarom onderzoeken we, tijdens het opstellen van de agenda’s, de (verwachte) effecten van deze acties.

Gezamenlijke inzet

De transitie naar een circulaire economie gaat niet vanzelf. Het vraagt om de betrokkenheid van veel maatschappelijke partijen: consumenten, bedrijven, vakbonden, natuur- en milieuorganisaties, financiële instellingen, overheden, kennisinstituten en nog veel meer partijen. Daarom hebben de opstellers van het Grondstoffenakkoord afgesproken dat iedereen naar vermogen zijn of haar bijdrage kan leveren aan de agenda’s.

Om dat mogelijk te maken, worden in 2017 verschillende bijeenkomsten georganiseerd. De eerste (kick-off) bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 18 april in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Tijdens dit evenement hebben de voorzitters en transitieteams zich voorgesteld en zijn de eerste ideeën uitgewisseld. In de vervolgbijeenkomsten zullen we steeds meer gefocust kijken hoe tot concrete acties te komen.

Transitieagenda's gepresenteerd!

Als start van de Week van de Circulaire economie zijn op 15 januari de vijf transitieagenda's door de voorzitters gepresenteerd aan de opstellende partners van het Grondstoffenakkoord. Locatie was de Fokker Terminal in Den Haag. Klik hier voor de Kamerbrief. Een kabinetsreactie op de plannen zal - als onderdeel van de uitwerking van de klimaatagenda - voor de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Daarbij zal concreet worden aangegeven wat deze kabinetsperiode kan worden bereikt, door verschillende duurzame initiatieven te versnellen en op te schalen.