Kunststoffen

In de afgelopen vijftig jaar is het gebruik van plastic wereldwijd sterk toegenomen. De verwachting is dat dit gebruik ook de komende jaren nog zal stijgen. Kunststoffen worden immers breed toegepast: van industrie tot huishoudens en van voedselverpakkingen tot windmolens. Doordat kunststoffen slecht afbreekbaar zijn, tasten zij het ecosysteem aan en kunnen kunststofdeeltjes (microplastics) in ons voedselsysteem terechtkomen. Daarom is het belangrijk dat we het gebruik van kunststoffen verminderen door slimmere ontwerpen, dat we schadelijke kunststofmaterialen uitfaseren en dat we de overige kunststoffen zoveel mogelijk recyclen.

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 worden daarom drie strategische doelen genoemd:

  1. Kunststof producten moeten zodanig ontworpen worden dat deze kunnen worden hergebruikt en na afdanking hoogwaardig kunnen worden gerecycled;
  2. Kunststof materialen moeten in ketens zo efficiënt mogelijk benut worden, wat leidt tot een afname van de grondstoffen behoefte en het voorkomen van ‘lekkages’ in het systeem;
  3. Kunststof materiaalstromen moeten zoveel mogelijk hernieuwbaar worden toegepast door grootschalige inzet van kunststof recyclaat en biobased kunststoffen.

In de transitieagenda selecteren we een aantal projecten met impact die bijdragen aan de versnelling van de transitie. Daarnaast besteden we aandacht aan sociale aspecten zoals werkgelegenheid en scholing, aan kennis- en onderzoeksvragen en aan het wegnemen van financiële belemmeringen en sluiten van circulaire business cases.