Maakindustrie

De maakindustrie kan smal of breed worden opgevat. Vooralsnog kiezen we voor de clustering: metaal en kunststoffen, technologische industrie en smart industry inclusief toeleveranciers (in connectie met de topsector HTSM). De aanpalende maakindustrie wordt niet uitgesloten, maar in de startfase van dit transitieproces zal primair worden uitgegaan van de kansen en uitdagingen verbonden aan dit cluster.

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 zijn vijf strategische doelstellingen voor de maakindustrie geformuleerd:

  1. Waar zinvol en mogelijk verschuiving van kritieke grondstoffen zoals metalen en mineralen naar algemeen beschikbare grondstoffen. Gebruik van kritieke metalen en mineralen voor steeds complexer samengestelde producten is voor de langere termijn risicovol, daarom focus op gebruik van algemeen beschikbare metalen en mineralen als substituut.
  2. Verhogen efficiëntie en hoogwaardig duurzaam hergebruik van metalen en mineralen in alle stappen van relevante waardeketens. TNO heeft in 2016 voor ruim 1000 producten ingeschat wat de mogelijkheden zijn om metalen en mineralen beter en slimmer in te zetten.
  3. Nieuwe vormen van produceren/consumeren ontwikkelen. Noodzakelijk om in de toekomstige vraag naar grote hoeveelheden primaire grondstoffen en energie te voorzien.
  4. Zowel publieke als private vraag naar circulaire producten en diensten bundelen. Ook de vraag naar circulaire producten en diensten zal moeten toenemen waarbij bedrijven en overheden maatschappelijk verantwoord inkopen.
  5. Verschuiving van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen. Fossiele koolstoffen kunnen op termijn grotendeels worden vervangen door kort cyclische koolstoffen.

In de transitieagenda selecteren we een aantal projecten met impact die bijdragen aan de versnelling van de transitie. Daarnaast besteden we aandacht aan sociale aspecten zoals werkgelegenheid en scholing, aan kennis- en onderzoeksvragen en aan het wegnemen van financiële belemmeringen en sluiten van circulaire business cases.